ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՑԿԱՑՆՈՒՄ Է 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

ԲՈՒՀԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԱԲԵՐ ՃՅՈՒՂԵՐԻ (ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ՔՐԵԱԿԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ) ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ։

ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ Է ՆԱԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ։